Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Goroesi a Ffynnu fel gweithiwr llawrydd gyda David Thomas

Pryd?

Mawrth / 31 / Iau  @  10:30 am  -  Mawrth / 31 / Iau  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £10.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £25.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £10.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £10.00
Di-breswylwyr Cymru £25.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Bydd y gweminar hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o weithio fel gweithiwr llawrydd – o’r rheini sy’n newydd i’r diwydiant neu sy’n ystyried mynd yn weithwyr llawrydd, i’r rhieni a fu’n gweithio yn y maes ers nifer o flynyddoedd – ac yn eich helpu i feithrin gwytnwch ac effeithlonrwydd yn eich gwaith. Bydd hefyd yn mynd i’r afael â’r newidiadau cyflym a’r heriau mewn gwaith llawrydd, ac yn edrych ar sut y gellid troi heriau, gan gynnwys y pandemig Coronafeirws, yn gyfleoedd.

Bydd gwybodaeth ar gael i’r rheini sy’n unig fasnachwyr, y rheini sy’n rhedeg eu busnesau eu hunain, a’r rheini sy’n ennill rhan o’u hincwm drwy’r cynllun Talu Wrth Ennill.

I bwy y mae’r gweithdy?

Bydd y cyfranogwyr yn weithwyr llawrydd profiadol, yn newydd i weithio’n llawrydd yn y diwydiannau creadigol, yn enwedig newyddiaduraeth, neu’n dymuno bod yn weithiwyr llawrydd.

Ni fydd yn angenrheidiol cael unrhyw brofiad o weithio’n llawrydd ond bydd y gweithdy yn ddiweddariad defnyddiol ar gyfer gweithwyr llawrydd mwy profiadol (gan gynnwys newyddiadurwyr sy’n cynnig gwaith cysylltiadau cyhoeddus/cyfathrebu fel rhan o’u portffolio llawrydd).

Bydd y gweminar yn:

• Helpu’r cyfranogwyr i ennyn dealltwriaeth o elfennau ymarferol y bywyd llawrydd

• Darparu awgrymiadau a dulliau ar gyfer cynllunio ariannol gwell a rhwydweithio effeithiol • Annog myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol i rannu eu profiadau a’u pryderon

Bydd y sesiwn hwn yn edrych ar:

• Sgiliau ariannol ar gyfer gweithwyr llawrydd – sut i gyllidebu; gwahanu eich bywyd proffesiynol oddi wrth eich bywyd personol

• Gwahanol fathau o daliadau llawrydd – y cynllun Talu Wrth Ennill, Unig Fasnachwr, Cwmni Cyfyngedig

• Treth ac Yswiriant Gwladol ar gyfer gweithwyr llawrydd

• Cadw cofnodion heb wastraffu amser – a goblygiadau trethu digidol newydd HMRC

• Sut i gyflwyno syniadau am waith a chytuno arno

• Sut i holi am daliadau

• Sut i gynllunio eich gwaith rhwydweithio yn ddigidol wrth ynysu 

Beth y byddwch yn ei ddysgu:

Yn dilyn y gweithdy, bydd gan y cyfranogwyr syniad mwy eglur o sut i drefnu eu hunain a chynllunio er mwyn meddwl fel busnes. Byddant yn deall pwysigrwydd cadw cofnodion da, a’r goblygiadau treth ac Yswiriant Gwladol.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

Trydar

NUJ Training Cymru Wales