Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Gohebu ynghylch trawma gyda Jo Healey

Pryd?

September / 29 / Iau  @  9:30 am  -  September / 29 / Iau  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £35.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £20.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £30.00
Di-breswylwyr Cymru £50.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Cyflwyniad

A ydych yn teimlo’n hyderus yn adrodd ynghylch dioddefwyr, goroeswyr, pobl sy’n ofidus, sy’n galaru neu sy’n mynd drwy amser caled yn emosiynol? Beth yw bod yn sensitif a dangos parch ym marn y rheini rydych yn cyfweld â nhw, o bosibl? A ydych yn teimlo bod gennych y sgiliau i ymdrin â nhw a’r effaith emosiynol posibl ar eich llesiant?

• Pob math o lunwyr cynnwys gyda phob lefel o brofiad o weithio ar bob llwyfan: newyddiadurwyr, cynhyrchwyr, ymchwilwyr, golygwyr, cynhyrchwyr cynnwys, gweithiwr proffesiynol cyfathrebu, gweithwyr cysylltiadau cyhoeddus, cynhyrchwyr cynnwys y cyfryngau cymdeithasol

• Gweithredwyr camera, cyfarwyddwyr a gwneuthurwyr ffilmiau gyda phob lefel o brofiad

• Pobl sy’n gweithio ar newyddion, rhaglenni dogfen a rhaglenni ffeithiol sy’n cyfweld â phobl sy’n fregus yn emosiynol.

• Cyfathrebwyr, yn enwedig y rhieni sy’n gweithio yn y trydydd sector, er enghraifft, sy’n cyfweld â phobl sy’n fregus yn emosiynol

Beth y byddwch chi’n ei ddysgu?

Yn aml, gallwn fod yn gweithio gyda dioddefwyr, goroeswyr a chyfranwyr sydd mewn poen. Pan wneir y storïau hyn yn dda, gallant gael effaith a bod yn werthfawr. Bydd pob sesiwn ar-lein byw yn eich caniatáu i:

  • ddod yn ymwybodol o drawma
  • cael eich grymuso gyda sgiliau y byddwch yn gwybod eu bod yn arferion da
  • dysgu technegau priodol ar gyfer cysylltu â phobl, meithrin perthnasoedd, eu cyfweld, ffilmio â nhw, ysgrifennu amdanynt a dilyn eu storïau sensitif.
  • gwrando ar yr hyn y mae’n bosibl y bydd y rheini rydych yn cyfweld â nhw ei angen ganddoch drwy glipiau fideo gyda phobl a siaradodd â newyddiadurwyr ar adegau caled yn eu bywydau. Maent yn rhannu’r hyn a helpodd a’r hyn a barodd niwed.
  • rhannu eich profiad, eich arbenigedd a’ch arsylwadau.
  • edrych ar ôl eich hunan wrth ichi weithio ar storïau sy’n anodd yn emosiynol.

Mae pob sesiwn yn rhyngweithiol ac yn cynnwys clipiau sain o rieni a phlant sy’n galaru, llygad-dystion a goroeswyr camdriniaeth sy’n dioddef o drawma. Gwnaethant oll rannu eu storïau gyda newyddiadurwyr ac maent yn cynnig cyngor adeiladol a mewnwelediad pwerus. Mae hefyd wedi’i hysbysu gan yr arbenigwr a’r clinigwr trawma, yr Athro Stephen Regel. Mae pob sesiwn yn caniatáu amser am ryngweithiadau chat box, trafodaeth a sesiwn holi ac ateb.

Cynnwys y cwrs :

• Egwyddorion allweddol Adrodd Trawma a sut i’w cymhwyso

• Beth yw trawma, digwyddiad a allai fod yn drawmatig

• Cael pethau’n iawn o’r dechrau. Sefydlu perthynas broffesiynol gyda cyfranwyr

• Cyfweliad sensitif wyneb i wyneb ac o bell. Beth i’w ofyn, beth i beidio â gofyn. Ffocws

ar brofedigaeth a goroeswyr cam-drin

• Hunanofal: beth i gadw llygad amdano, beth i’w wneud yn ei gylch, sut i amddiffyn eich hun, adeiladu eich gwytnwch

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 21 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Dewch i ddysgu am Canva!

Ar-lein

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales