Courses
Book Now
Course Details

Crisis Comms with Matt Greenough (Online training)

When?

October / 24 / Tue  @  10:00 am  -  October / 24 / Tue  @  4:00 pm

Where?

Online

Costs?

NUJ members resident in Wales £15.00
NUJ Member - Not resident in Wales £35.00
Members of other unions resident in Wales £20.00
Non-union members resident in Wales £30.00
Non-residents of Wales £50.00

Contact?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

During any crisis it is vital to communicate clearly and convincingly. As the Covid-19 pandemic has shown us, how we communicate can even be a matter of life and death. Changing approaches from governments and organisations show that differing communication techniques can have a direct impact on public trust and confidence.

No matter how brilliantly we organise, and how diligently we prepare, we will always be challenged by the unexpected – events beyond our control. That is when our leadership skills and our crisis communication plans really need to shine through.

This course is designed to challenge your thinking about how best to approach a crisis. We’ll cover the importance of planning and organisation; leadership and integrity; and language-use and media handling. We’ll learn from real world examples and the interactive nature of the course will allow people to work together on problem-solving.

About the trainer

Matt worked as the Chief Special Adviser in the Welsh Government before starting his own communications consultancy, Words Matter Ltd. As the most senior adviser in Government, his job was to communicate complex and competing priorities internally for Ministers and the First Minister and shape external messaging for the media and stakeholders. During his career in politics Matt handled more crises than he cares to remember, working with senior politicians and officials to shape communications strategies. He continues to teach crisis communications, speechwriting, leadership techniques and media management to public sector leaders across the UK. As a trainer he leans heavily on his real-world experiences of working in a highly pressurised and political environment and works hard to ensure the courses have serious practical value to the participants.

Format

This is an online course, run on the Zoom platform and in person. Please note our courses are not recorded. See our full terms and conditions at www.nujtrainingwales.org for more information about our booking procedures, cancellation policy and more.

Cyfathrebu mewn Argyfwng (Matt Greenough)

Yn ystod unrhyw argyfwng, mae’n hanfodol cyfathrebu’n glir a chydag argyhoeddiad. Fel y mae’r pandemig Covid-19 wedi ei ddangos i ni, gall sut rydym yn cyfathrebu â’n gilydd fod yn fater o fywyd a marwolaeth. Mae dulliau llywodraethau a sefydliadau sy’n newid yn dangos y gall technegau cyfathrebu gwahanol gael effaith uniongyrchol ar ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd.

Ni waeth pa mor rhagorol rydym yn trefnu, a pha mor drylwyr rydym yn paratoi, byddwn bob tro’n cael ein herio gan yr annisgwyl – digwyddiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Dyna pryd y mae angen i’n sgiliau arwain a’n cynlluniau cyfathrebu mewn argyfwng ddisgleirio.

Dyluniwyd y cwrs hwn i herio eich barn ynghylch pa ffordd yw’r un orau o ymdrin ag argyfwng. Byddwn yn cwmpasu pwysigrwydd cynllunio a bod yn drefnus; arweinyddiaeth a gonestrwydd; a’r defnydd o iaith a sut i ymdrin â’r cyfryngau. Byddwn yn dysgu ar sail enghreifftiau gwirioneddol a bydd natur ryngweithiol y cwrs yn caniatáu i bobl gydweithio i ddatrys problemau.

Fformat

Mae hwn yn gwrs ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Ynghylch yr hyfforddwr

Mae Matt wedi gweithio fel Prif Gynghorydd Arbennig yn Llywodraeth Cymru cyn dechrau ei ymgynghoriaeth gyfathrebu ei hunan, Words Matter Cyf. Fel y cynghorydd uchaf yn y Llywodraeth, ei waith oedd cyfathrebu blaenoriaethau cymhleth a oedd yn cystadlu â’i gilydd yn fewnol i Weinidogion a’r Prif Weinidog a llunio negeseuon allanol ar gyfer y cyfryngau a rhanddeiliaid. Yn ystod ei yrfa mewn gwleidyddiaeth, ymdriniodd Matt â mwy o argyfyngau nag y mae’n dymuno eu cofio, wrth weithio gydag uwch wleidyddion a swyddogion i lunio strategaethau cyfathrebu. Mae’n parhau i ddysgu am gyfathrebu mewn argyfwng, llunio areithiau, technegau arweinyddiaeth a rheoli’r cyfryngau i arweinwyr y sector cyhoeddus ledled y DU. Fel hyfforddwr, mae’n dibynnu’n fawr ar brofiadau gwirioneddol o weithio mewn amgylchedd gwleidyddol dan bwysau mawr ac yn gweithio’n galed i sicrhau bod gwerth ymarferol gwirioneddol i’r cyrsiau ar gyfer y cyfranogwyr.

Book Now

Course Trainer

Book Now

Upcoming Events

June / 28 / Fri

Fast Skills Fridays: Build a simple website

Online

July / 5 / Fri

Fast Skills Fridays: Digital image magic

Online

July / 12 / Fri

Fast Skills Fridays: Corporate writing for companies, governments and NGO’s

Online

More Courses >

Twitter

NUJ Training Cymru Wales