Courses
Book Now
Course Details

Sicrhau sylw yn y cyfryngau darlledu ar gyfer eich adroddiad neu ymgyrch

When?

September / 22 / Wed  @  10:00 am  -  September / 22 / Wed  @  12:30 pm

Where?

Ar-lein

Costs?

NUJ members resident in Wales £15.00
NUJ Member - Not resident in Wales £40.00
Members of other unions resident in Wales £20.00
Non-union members resident in Wales £30.00
Non-residents of Wales £50.00

Contact?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

***Sylwch y bydd y cwrs hwn yn Gymraeg – Please note this course will be in Welsh***

 

*Testun dwyieithog – sgroliwch i lawr am iaith Saesneg

*Bilingual text – scroll down for English language

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn eich helpu i ddefnyddio pŵer newyddion teledu a radio i ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau, rhanddeiliaid a’r cyhoedd.

Bydd y cwrs yn eich tywys trwy ddull strategol o ddatblygu cynllun a negeseuon, ymgysylltu â newyddiadurwyr, a pharatoi cynnwys i gael sylw effeithiol. Byddwn hefyd yn ymdrin â sut i gefnogi llefarwyr a rheoli risgiau, yn ogystal â gweithio’n ddwyieithog.

Ar gyfer pwy?

Gweithwyr proffesiynol ym maes cyfathrebu ac eraill sy’n gweithio ar ymgyrchoedd dielw sydd am sicrhau dylanwad gwleidyddol neu gyhoeddus gan ddefnyddio’r cyfryngau.

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Erbyn diwedd y bore, byddwch yn:

• Deall sut y gall cyfryngau darlledu eich helpu i dylanwadu a chodi ymwybyddiaeth

• Dysgu’r hyn mae newyddiadurwyr darlledu yn chwilio amdano, a sut i ymgysylltu â nhw’n effeithiol

• Gwybod pa baratoadau y mae’n rhaid i chi eu gwneud i ennill sylw da a rheoli risgiau

Bydd y cwrs yn edrych yn benodol ar y cyd-destun Cymreig ac yn cynnwys ystyriaethau dwyieithog.

Bywgraffiad

Mae Richard Nosworthy yn Arbenigwr Cyfathrebu Llawrydd dwyieithog, gyda ffocws ar weithio i elusennau a sefydliadau dielw. Yn gyn newyddiadurwr a Gohebydd Iechyd yn newyddion ITV Cymru, bu Richard yn gweithio am 8 mlynedd yn WWF Cymru, lle daeth yn Bennaeth Cyfathrebu a rheolodd ymgyrchoedd a phrosiectau cyfathrebu eiriolaeth. Darganfyddwch fwy yn www.richardnosworthy.cymru

‘Securing broadcast news coverage for your report or campaign’

This half-day course will help you use the power of TV and radio news to influence decision makers, stakeholders and the public.

The course will take you through a strategic approach to developing a plan and messaging, engaging with journalists, and preparing content to achieve effective coverage. We’ll also cover how to support spokespeople and manage risks, as well as working bilingually.

Who’s it for?

Communications professionals and others working on non-profit campaigns who want to achieve political or public influence using the media.

What will I learn?

By the end of the morning, you will:

· Understand how broadcast media can help you achieve influence and awareness

· Learn what broadcast journalists are looking for, and how to engage with them effectively

· Know what preparations you need to make to secure good coverage and manage risks

The course will look in particular at the Welsh context and include consideration of bilingual coverage.

Biography

Richard Nosworthy is a bilingual Freelance Communications Specialist, with a focus on working for charities and non-profit organisations. A former journalist and Health Correspondent at ITV Wales news, Richard worked for 8 years at WWF Cymru, where he became Head of Communications and managed campaigns and advocacy communications projects. Find out more at: www.richardnosworthy.cymru

Book Now

Course Trainer

Book Now

Upcoming Events

June / 28 / Fri

Fast Skills Fridays: Build a simple website

Online

July / 5 / Fri

Fast Skills Fridays: Digital image magic

Online

July / 12 / Fri

Fast Skills Fridays: Corporate writing for companies, governments and NGO’s

Online

More Courses >

Twitter

NUJ Training Cymru Wales