Courses
Book Now
Course Details

Fast Skills Fridays – Copyright essentials for news and social media

When?

October / 20 / Fri  @  12:00 pm  -  October / 20 / Fri  @  1:00 pm

Where?

Online

Costs?

NUJ members resident in Wales £2.00
NUJ Member - Not resident in Wales £10.00
Members of other unions resident in Wales £2.00
Non-union members resident in Wales £2.00
Non-residents of Wales £10.00

Contact?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Trainer: David Banks

In an age of widespread digital sharing, with apps and social media making it easy to misstep, this is a bitesize lunchtime session for those wanting to brush up their knowledge of copyright, or get an introduction to its key topics.

David will cover the main issues around copyright, including how to measure risk of a copyright breach and how to assess whether you have a defence.

Attendees will also receive a risk and defence checklist to help them apply the lessons of the session to any content they produce in future. There will be a short Q & A at the end, giving attendees the chance to ask David any questions about copyright and associated issues.

Format

This is an Online course, run on the Zoom platform. Please note our courses are not recorded. See our full terms and conditions at www.nujtrainingwales.org for more information about our booking procedures, cancellation policy and more.

Byrbryd Cyfraith y Cyfryngau – Cinio Hawlfraint

Hyfforddwr: David Banks

Mewn oes ddigidol, gydag amryw o gyfleoedd i rannu cynnwys, ynghyd a’r cyfryngau cymdeithasol a llu o apps sy’n gwneud pethau’n haws nag erioed, dyma sesiwn amser cinio byr ar gyfer y rhai sydd am loywi eu gwybodaeth am hawlfraint, neu gael cyflwyniad i’w bynciau allweddol.

Bydd David yn ymdrin â’r prif faterion sy’n ymwneud â hawlfraint, gan gynnwys sut i fesur y risg o dorri hawlfraint a sut i asesu a oes gennych amddiffyniad.

Bydd mynychwyr hefyd yn derbyn rhestr wirio risg ac amddiffyniad i’w helpu i gymhwyso gwersi’r sesiwn i unrhyw gynnwys y maent yn ei gynhyrchu yn y dyfodol. Bydd sesiwn Holi ac Ateb byr ar y diwedd, a fydd yn rhoi cyfle i fynychwyr ofyn unrhyw gwestiynau i David am hawlfraint a materion cysylltiedig.

Fformat

Mae hwn yn gwrs Ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Book Now

Course Trainer

Book Now

Upcoming Events

Twitter

NUJ Training Cymru Wales